Mūsu skola

Vertibas_50.jpg

 

Jelgavas 2. pamatskolas attīstības virzieni 2016./2017. māc.g. - 2018./2019. māc.g.

 

Skolas moto:

„Lai pārsteidzošā dabas, rotaļu, spēļu, dailes, mūzikas, fantāzijas un radošuma pasaule, kas atrodas bērniem līdzās līdz mācību uzsākšanai skolā, neaizvērtos viņiem ar ienākšanu klasē.” 
(V.Suhomlinskis)
 
 
Skolas pamatmērķi:
 
1.Veidot labvēlīgu izglītības vidi, organizēt izglītības procesu atbilstoši Valsts pamatizglītības standarta prasībām.
 
2.Nodrošināt skolēniem konkurentspējīgu izglītību, īstenojot:
•pirmsskolas sagatavošanas mazākumtautību programmu (izglītības programmas kods 01011121);
•pamatizglītības mazākumtautību programmu (izglītības programmas kods 21012121);
•speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (izglītības programmas kods 21015621).
 
3.Īstenojot mazākumtautību pamatizglītības programmas, nodrošināt skolēniem konkurentspējīgu izglītību Jelgavas ilgtermiņa attīstības prioritāšu kontekstā, kas veidotu sociāli aktīvu un radošu skolēnu.
 
4.Izveidot skolā vides pārvaldes sistēmu, kas 
•attīstītu skolu kā Zaļo skolu un veidotu Zaļās skolas atpazīstamību pilsētā, 
•veicinātu skolēnu izpratni par vidi, sniegtu iespēju skolēniem veidot un īstenot aktīvu attieksmi, un pieņemt lēmumus vides uzlabošanā skolā un savā dzīvesvietā.
 
 
Vispārējais skolas raksturojums:
 
1.Jelgavas 2.pamatskola dibināta 1979.gadā kā Jelgavas 7.vidusskola.
 
2.Jelgavas 2.pamatskolā strādā:
67 pedagogi.
27 tehniskie darbinieki.
 
3.Jelgavas 2.pamatskolas pedagogu kvalitatīvais sastāvs:
augstākā pedagoģiskā, maģistrs – 23 
augstākā pedagoģiskā – 64
augstākā– 1
 
4.Profesionālās darbības kvalitātes:
3.pakāpe – 2
2.pakāpe – 23 
1.pakāpe – 13
 
5. Izglītojamo skaits skolā:
 

Kods

Licence

Izglītības programma

2015./2016.m.g.

2016./2017.m.g.

2017./2018.m.g.

2018./2019.m.g.

21011121

V-4965

Vispārējās pamatizglītības mazākumtautību programma

557

582

593

596

21015621

V-7843

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem

60

54

52

44

01011121

V-7258

Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma

54

38

30

36

Kopā:

671

674

675

666

Sociālās vides raksturojums:

Mācību gads

2017./2018.māc.g

Skolēnu skaits

662

Izglītojamie, kuri mācās pēc speciālās izglītības programmas

56

Sociāla riska ģimeneņu skaits (kopā)

115

maznodrošināta ģimene

26

sociāla riska ģimene (skolas viedoklis t.sk)

89

-Skolēni no daudzbērnu ģimenēm

72

-Bāreņi vai bez vecāku gādības palikuši bērni

3

-Bērni, kuriem noteikta invaliditāte

3

-Uzskaitē esošie bērni (valsts un pašvaldības policijā, probācijas dienestā)

3

-Bērnu skaits, kuriem vecāki devušies uz ārzemēm

8

Nepilnas ģimenes

85

Saņem brīvpusdienas no skolas

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamatizglītības un interešu programmas

 1. Vispārējās pamatizglītības mazākumtautību programma (kods 21011121)
 2. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanas traucējumiem (kods 21015621)
 3. Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma (kods 01011121)
 
Kultūrizglītības programma
    • Garīgās, klasiskās un tautas mūzikas koris „Zvonņica”
    • Deju studija "Reveranss"
    • Gleznošanas studija "Palete"
    • Teātra studija
 
Radošās industrijas programma
    • „Jaunais amatnieks”
    • Lietišķā māksla
    • Tehniskā konstruēšana
    • Robotika
    • "Jaunais programmētājs"
 
Sporta izglītības programma
    • Futbols
    • Šaha skola
    • Florbols

 

Skolas dalība projektos:
 
  • „Miniphanomenta” skolēnu radošo spēju attīstīšana ar dažāda veida eksperimentiem 1. – 9. klašu skolēniem.
  • „Skolēnu radošo un pētniecisko prasmju attīstīšana”  4. – 9.klašu skolēniem (sadarbībā ar Kesklinas krievu ģimnāziju (Tallinna, Igaunija).
  • A/S "Latvijas Valsts mezi" „Mammadaba” vides izglītības programma 2. – 9. klašu skolēniem.
  • Latvijas vides fonda EKO skolu programma.
  • "Sporto visa klase".
  • "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai".
  • "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai".
 
Skolas prioritātes 2018./2019.m.g.:
 

1.     prioritāte. Katram izglītojamajam kvalitatīva un iekļaujoša izglītība, kas veicina konkurentspējīgas un radošas personības attīstību mūsdienu sabiedrība.

2.     prioritāte. Efektīva sadarbība: skolotājs – skolēns - vecāki.

3.     prioritāte. Attīstoša mācību vide izglītojamo mācīšanās un pašizglītošanās prasmju attīstīšanā.

4.     prioritāte. Kvalitatīva vadības cikla nodrošināšana.

5.     prioritāte. Ekoizglītības vadlīniju īstenošana, integrējot mācību un audzināšanas darbā.