Skolēna tiesības un pienākumi

Izglītojamā pienākumi.

1.  Mācīties.

2. Ievērot skolas nolikumu un iekšējās kārtības normatīvos aktus.

3. Regulāri apmeklēt mācību stundas noteiktajā kārtībā.

4. Ierasties uz stundām savlaicīgi, būt gatavam pilnvērtīgam mācību darbam.

5. Informēt klases audzinātāju par stundu kavējumu iemeslu.

6. Saudzīgi izturēties pret skolas inventāru un uzturēt kārtību skolā.

7. Savienot ārpusstundu nodarbības tā, lai netraucētu mācībām.

8. Izteikt savas domas korekti, neaizkarot, nepazemojot citu pašcieņu.

9. Cienīt skolotājus un citus izglītojamos.

10. Palīdzēt un atbalstīt citus.

11. Būt godīgam pret sevi un citiem.

12. Mācīties uzklausīt un būt iejūtīgam pret citiem. Censties izprast otru.

13. Skolā, stundās un starpbrīžos nelietot necenzētus vārdus.

14. Neizvairīties, atzīt un labot savas kļūdas.

15. Nelietot alkoholu, nikotīnu, narkotiskās vielas.

16. Savu pašapziņu celt, neaizkarot citu pašcieņu.

17. Neapsmiet otru par neveiksmēm vai kļūdām.

18. Savu kritiku izteikt saprātīgi un konstruktīvi.

19. Pašam rūpēties par savu veselību.

20. Mācīties veidot sadarbību ar skolotājiem un citiem izglītojamiem.

21. Iepazīstināt savus vecākus ar sekmēm un atsauksmēm par uzvedību skolā.

22. Iekārtot skolēnu apliecību.

23. Ievērot darba drošību mācību procesā un ārpusstundu pasākumos.

24. 7.-9.klašu skolēniem 3 dienas augusta vai jūnija mēnesī palīdzēt sagatavot skolu jaunajam mācību gadam.

25. Izglītojamie skolā ierodas skolas formā.

26. Skolā netiek lietota izaicinoša kosmētika (spilgtas acu ēnas, spilgta nagu laka, spilgta lūpu krāsa), bižutērija un dārgas rotaslietas, pīrsingi..

27. Mācību procesa laikā aizliegts izmantot mobilos telefonus un citu personīgo IKT.

28. Mācību procesa laikā mobilajiem telefoniem un citai personīgai IKT jābūt atslēgtai un jāatrodas izglītojamā somā.

29. Izglītojamie ierodoties skolā lieto maiņas apavus, kurus pēc stundām var atstāt skolas garderobē apavu maisiņā.

30. Izglītojamie kā maiņas apavus izmanto sandales, kurpes ar zemiem papēžiem.

 

Izglītojamo tiesības.

1. Tiesības uz bezmaksas izglītību.

2. Tiesības iegūt informāciju, kas nepieciešama mācību procesā.

3. Tiesības izmantot skolas inventāru un materiāli tehniskos līdzekļus, bibliotēku.

4. Tiesības piedalīties mācību stundā ja stundas sākums ir nokavēts attaisnojoša iemesla dēļ.

5. Tiesības veicināt un pieprasīt citiem (klases biedriem, skolas biedriem) ievērot kārtību un tīrību skolā un skolas apkārtnē.

6. Tiesības savu brīvo laiku izmantot pēc saviem ieskatiem, kas nav pretrunā arizglitojamo pienākumiem.

7. Tiesības par saviem kavējumiem informēt klases audzinātāju, skolas vadību.

8. Tiesības brīvi izteikt savas domas un uzskatus, neaizkarot citu cilvēku pašcieņu.

9. Tiesības lūgt palīdzību, aizstāvību un saņemt atbalstu no skolotāja, skolas atbalsta personāla, izglītojamajiem, vecākiem un skolas padomes.

 

10. Tiesības pirms stundas informēt skolotāju, ja

 

10.1. kaut kas aizmirsts, bet ne ļaunprātīgi;

10.2. slikta pašsajūta;

10.3. nav saprasta mācību viela;

10.4.nav sagatavojies stundai (objektīvs iemesls);

 

11. Tiesības saņemt bezmaksas medicīnisko palīdzību pie skolas medmāsas.

12. Tiesības pārstrīdēt un konsultēties par zināšanu vērtējumu ar mācību pārzini.

13. Tiesības piedalīties un tikt ievēlētam Skolēnu pašpārvaldē.

14. Nepieciešamības gadījumā piedalīties pedagoģiskās padomes sēde'.