Informācija vecākiem

Godājamie vecāki!

 Lai atvieglotu skolēnu reģistrāciju pilsētas skolās jaunajam mācību gadam, piedāvājam iespēju iesniegumus uzrakstīt mūsu skolā:

6. vidusskolas darbinieki jūs gaidīs 27. maijā un 05. jūnijā no plkst.16.00 - plkst.19.00;

5. vidusskolas darbinieki jūs gaidīs 28. maijā un 06. jūnijā no plkst.16.00 - plkst.19.00.

Telpa, kur varēs uzrakstīt iesniegumus un iepazīties ar katras skolas iekšējās kārtības noteikumiem, tiks precizēta.

Jelgavas 2. pamatskolas vadība

 

 

Vasaras skola

 07.05. - 17.05.2019.

 

1.-4.klašu skolēnu reģistrācija

"Vasaras skolai"

Papildus informācija pa tālr. 63021601.

Koncerts

Jelgavas 2.pamatskolas

bērnu un jauniešu koris „Zvonņica”

ielūdz savus draugus uz koncertu  „Mēs dāvinām pavasari!”

10. maijā plkst. 18.00

skolas aktu zālē

Skolas atbalsta dienesta konsultācijas

Aktualizējam, ka skolā ir pieejamas skolas atbalsta dienesta konsultācijas: skolas psihologs, sociālais pedagogs, logopēds, speciālais pedagogs un skolas medmāsa.

Skolas psihologs un sociālais pedagogs sniedz konsultācijas vecākiem un skolēniem, kā arī pedagogiem saistībā ar dažādiem sociālajiem, pedagoģiskajiem un psiholoģiskajiem jautājumiem. Atbalsts tiek sniegts arī emocionālo un saskarsmes problēmu novēršanā.

Skolas psihologa darbību nosaka LR Psihologu likums un Psihologu Ētikas kodekss, kas paredz, ka individuālais darbs ar skolēniem līdz 18 gadu vecumam  notiek tikai pēc vecāku pieprasījuma un ar rakstisku atļauju.

Skolas psiholoģe Natālija Gairene-Belozuba, t. nr. 63085177, mob.t. nr. 29356880, 25. kab.

Sociālā pedagoģe Kristina Badjanova, t. nr.  63085177, 24.kab.

Psihologu bezmaksas konsultācijas vecākiem un skolēniem nodrošina Jelgavas pilsētas „Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs” (Meiju ceļš 9). Sīkāka informācija pieejama: http://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglītības-pārvalde/ieklaujosas-izglitibas-atbalsta-centrs/

Jelgavas 2. pamatskolas vadība

Vasaras nodarbinātība skolēniem!

No 10.aprīla līdz 30.aprīlim ir sākusies pieteikumu pieņemšana skolēnu vasaras nodarbinātībai!

Vairāk informācijas

Atvērto durvju diena Jelgavas 6.vidusskolā

17.04. 2019. plkst. 15.00

Jelgavas 6.vidusskola aicina visus interesentus uz Atvērto durvju dienu,

kurā būs tikšanās ar administrāciju, sarunas ar priekšmetu skolotājiem un

skolēni neformālā vidē varēs padarboties dažādās  darbnīcās.

Reģistrācija Jelgavas 6.vidusskolas mājas lapā.

Atvērto durvju diena Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā

Ceturtdien, 11.APRĪLĪ
 
JELGAVAS SPĪDOLAS VALSTS ĢIMNĀZIJĀ ATVĒRTO DURVJU DIENA
 
JAUNAJIEM 7. UN 10. KLAŠU SKOLĒNIEM UN VIŅU VECĀKIEM
 
Plkst.14.00 skolas zālē direktores un skolēnu stāstījums par skolas piedāvāto mācību virzienu izvēles iespējām
Plkst.15.00 skolotāju radošās darbnīcas, lai iepazīstinātu ar sociālo zinību, komerczinību un vides zinību virziena programmu aktivitātēm

Tikšanās 6.-7.klašu audzēkņiem

2019.gada 27.martā plkst. 13.30

notiks 6.klašu un 7.klašu audzēkņiem

tikšanās ar Jelgavas Spīdolas Valsts gimnāzijas vadību, lai iepazītos par mācību iespējām ģimnāzijā.

Jelgavas 2.pamatskolas vadība

Informācija vecākiem

Godājamie vecāki!

Skolas vadība 14.03.2019. saņēma LR Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojumu par plānotajām izmaiņām Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu tīklā, kas paredz pievienot Jelgavas 2.pamatskolu 5.vidusskolai un 6.vidusskolai. Skolas vadība turpmāko skolas darbu plāno, pamatojoties uz Jelgavas pilsētas domes 2019.gada 28.februāra lēmumu par Jelgavas 2. pamatskolas likvidāciju. Vēlos akcentēt, ka skola līdz mācību gada beigām īstenos plānoto mācību un audzināšanas darbu saskaņā ar skolas 2018./2019.mācību gada darba plānu, kas ļaus skolai veiksmīgi iesaistīties pilsētas skolu dzīvē. Laika posmā līdz aprīļa beigām skolas vadība vēlētos apzināt informāciju par audzēkņu plānotajām turpmākajām skolas gaitām jaunajā mācību gadā. Šī informācija ļaus kolēģiem citās skolās savlaicīgi plānot savu darbu.

Pārmaiņu laiks šoreiz mūs ir skāris īpaši, taču arī šī situācija ir jāpieņem un godprātīgi jāturpina savs ikdienas darbs.

Jelgavas 2.pamatskolas direktore Ināra Keiša

Vecāku diena

Aicinām Jelgavas 2.pamatskolas 1.-9.klašu skolēnu vecākus apmeklēt

VECĀKU DIENU

2019.gada 20.martā no plkst.17.00 - 19.00.

Jums būs iespēja satikt un individuāli pārrunāt mācību un audzināšanas jautajumus ar:

  • klases audzinātāju,
  • mācību priekšmeta skolotāju,
  • skolas administrāciju.

Lai veiksmīgāk organizētu Vecāku dienu, lūdzam pieteikties skolas mājas lapā elektroniski, ierakstot vēlamajā laikā skolēna klasi, vārdu un uzvārdu.

Skolas administrācija.

Lapas